ÇevreGündemManşet

Başkan Aras Süreci Gözler Önüne Serdi

Cennet Koy'a Ruhsat, Son Noktaydı

 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat çalışmalarının başladığı Cennet Koy Gökburun’daki 16 yıllık süreci özetleyen bir açıklama yaptı.

Belediyenin resmi web sitesindeki Başkanın Mesajı bölümünden açıklama yapan Aras’ın “Halkın cennetini satan kim?” başlıklı açıklaması şu şekilde;

“Bir süredir basınımızda yer alan haberlerde ve son meclis konuşmamın sadece bir kısmına yer verilen bazı kasıtlı paylaşımlarda; Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkiinde yer alan Cengiz Holding’e ait imarlı parsele ruhsat verilmesiyle ilgili eksik ya da hatalı bilgiler yer almakta olduğundan, KONUYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

HAZİNE MALIYDI, KİME DEVREDİLDİ?

Daha önce plansız bir hazine arazisi olan Göl Mahallesi Gökburun Mevkiinde yer alan 423 nolu 673 bin metrekarelik parsel ve çevresi, Bakanlar Kurulu kararı ile 31.01.2006 tarihinde Turizm Merkezi sınırlarına alınmıştır ve imar planı hazırlama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir.

Söz konusu parsel, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınmıştır. Bu tarihten önce söz konusu parsele ilişkin herhangi bir imar planı bulunmamaktadır.

İMARA KİM AÇTI?

İlgili parsel ve çevresi, ilk olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.04.2011 tarihinde onaylanan “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kapsamında Turizm Tesis Alanı olarak planlanıp imara açılmıştır.

Daha sonra; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğinde de Turizm Tesis Alanı olarak ön görülmüştür.

NEDEN İTİRAZ EDİLMEDİ?

Bu dönemde yani 2010-2012 yılları arasında yapılan ve onaylanan planlara dönemin belediyeleri ve diğer kurumlar, kuruluşlar tarafından itiraz edilmemiş, planlar askıya çıkarılarak kesinleşmiştir.

KİM SATTI?

Satış 2013 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından açılan ihaleyle gerçekleştirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019’da sit derecelerini değiştiren bir karar alınmış ve 2. derece doğal sit iken, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsüyle konut da yapılabilir bir statü kazandırılmak istenmiştir.

KİM DAVA AÇTI?

Bilindiği üzere Belediyemiz sit derecesi değişikliğine dava açmış ve 2022 yılında alınan kararla parselleri konut imarına açmayı ve emsali artırmayı planlayan sit alanı değişiklikleri mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

KİM PLANLAR GEÇERLİ DEDİ?

İptal kararı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan malum yerin planlarının geçerliliği konusunda bilgi istenmiş,  Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Komisyonu tarafından mevcut imar planlarının yürürlükte olduğuna ve yeni sit statülerine ilişkin kararlar Belediyemize tebliğ edilmiştir.

Parsele ait imar uygulaması 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen yapılmış, bir kısmı 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmiş ve parsellere ayrılmıştır.

Yapılan imar uygulaması akabinde ilgili firma parsellerdeki kamuya terk edilen imar yollarını açmak istemiş, izin alınmadan yapılan bu müdahale durdurulmuş, yol açılmak istenen bölgede tespit edilen kalıntılar kayıt ve tutanak altına alınarak Müze Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıkları Bölge Kuruluna bildirilmiştir.

Müze Müdürlüğü ve Kurul’un incelemesi sonrası tespit edilen kalıntıların başka bir bölgeden getirildiği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

İlgili firma 25 Mayıs 2022 tarihli dilekçeyle belediyemize başvurarak, parselde müze kontrolünde arkeolojik sondaj yapılarak uygun bulunduğunu, projelere altlık oluşturacak  jeolojik sondaj izni için parsele içi yol açma talebinde bulunmuştur.

Bu süreçte proje hazırlığı yapan ilgili firma tarafından 23.06.2022 tarihinde ruhsata esas ön onay başvurusunda bulunulmuştur.

Ruhsata esas başvuru dosyası incelenmiş, başvuru dosyasında resmi imar durumu belgesi yer almadığından talep reddedilmiştir. Bunun üzerine 04.07.2022 tarihinde Belediyemizden imar durumu talebinde bulunulmuştur.

KİM İMAR VERMEK İSTEMEDİ?

İmar durum talebine karşılık: 21.07.2022 tarihi belediyemiz yazısı ile Tapu kaydında şerhler bulunması, söz konusu alanda plan ve sit tescilleri değişikliği ile ilgili Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı, doğal sit alanı statüsü ile ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon kararı bulunmadığı gerekçesi ile imar durumu düzenlenemediği ilgilisine bildirilmiştir.

KİM YASALAR ÇERÇEVESİNDE MÜCADELE ETTİ?

31.03.2022 tarihli  ve 08.08.2022 tarihli Belediyemiz yazıları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden Mahkeme tarafından iptal edilen ve geçerliliği devam eden sit sınırları istenmiş, imar planının geçerli olup olmadığı sorulmuş ve yapılacak her türlü uygulamanın nasıl yürütüleceği hususunda bilgi istenmiştir.

10.08.2022 tarihli cevabi kurum yazısında eski sit sınırlarının ve planların geçerli olduğunu, 01.09.2022 tarihli cevabi kurum yazısı eki komisyon kararı ile de planların yürürlükte olduğu bildirilmiştir.

08.08.2022 tarihli Belediyemiz yazısı ile Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü’nden mülkiyete ilişkin kısıtlayıcı bir şerh olup olmadığı, malik bilgileri istenmiştir ve 09.08.2022 tarihli cevabi kurum yazısı ekinde kısıtlayıcı bir şerh olmadığına dair tapu kaydı gönderilmiştir.

08.08.2022 tarihli Belediyemiz yazısı ile Muğla Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuştur ve 09.08.2022 tarihli cevabi yazı eki kurul kararında ‘Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürürlükte olduğu bilgisi iletilmiştir.

01.09.2022 tarihli Belediyemiz yazısı ile Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü’nden takyidatlı tapu kaydı istenmiştir ve 02.09.2022 tarihli cevabi kurum yazısı ile tapu kayıt örnekleri tarafımıza iletilmiştir.

05.09.2022 tarihli Belediyemiz yazısı ile Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne 107 ada 1 parsel (yeni 305 ada 1 parsel ve 306 ada 1 parsel) sayılı taşınmazın imar uygulamasının geçerli olup olmadığına ilişkin görüş sorulmuştur ve 06.09.2022 tarihli cevabi kurum yazısında, imar uygulamasının iptaline yönelik alınmış bir kurul kararı ile Müdürlüklerine iletilen herhangi bir hukuki işlemin bulunmadığı bildirilmiştir.

KİM TAPU TESCİLLERİNİ YAPTI?

05.09.2022 tarihli Belediyemiz yazısı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, söz konusu parsellerin imar uygulamasının geçerli olup olmadığına dair görüş sorulmuştur. 06.09.2022 tarihli cevabi yazıda Meri Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak yapılan imar uygulamasının iptaline yönelik taraflarına iletilen hukuki bir işlem bulunmadığı, Bakanlıklarınca onaylanan imar uygulamasına göre tapu tescillerinin yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıda yer alan yazışmalara istinaden, 305 ada 1 parsel ile 306 ada 1 parsele, 09.09.2022 tarihli, 1379 ve 1380 sayılı imar durumları düzenlenmiştir.

VE BİZ, RUHSATI NEDEN, NASIL VERDİK?

İlgilisince tekrar 306 ada 1 parsel için 09.09.2022 tarihli ruhsata esas ön onay başvurusunda bulunulmuştur.

Ön onay başvuru talebine cevaben 07.10.2022 tarihli belediyemiz yazısı ile ön onay mimari projesine ilişkin 59 maddelik eksik tespit listesi bildirilmiştir ve bu bildirimin ardından ilgilisince 13.10.2022 tarihli ön onay başvurusu yeniden yapılmıştır.

Belediyemiz İmar Müdürlüğü Proje Kontrol Birimi tarafından tekrar yapılan inceleme sonucu daha önce eksikleri bildirilen projenin yürürlükteki plan ve hükümlerine uygun olduğu tespit edilerek ön onay verilmiştir. Ön onaylı proje Belediyemizin 14.10.2022 tarihli yazısı ile mimari proje dosyası Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne kurum görüşü için gönderilmiş ve proje dosyası İl Müdürlüğü’nün 07.11.2022 tarihli yazısı eki komisyon kararı ile mevzuata uygun bulunmuştur.

Belediyemizin 17.10.2022 tarih ve 151402 sayılı yazısıyla mimari proje dosyası Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kurum görüşü için gönderilmiş ve ilgili proje dosyası Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.11.2022 tarihli yazı eki kurul kararı ile mevzuata uygun bulunmuştur.

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 02.12.2022 tarih ve 5165541 sayılı yazısı ekinde 01.12.2022 tarih ve 2022354 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yazısı bulunmaktadır.

İlgili firma tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yatırım belgesi, başvuru dosyasında yer almaktadır.

Söz konusu talebe ilişkin ruhsat başvuru dosyası ekleri ve tüm kurum kuruluşlardan gelen uygun görüşler tamamlanmış olup, ruhsat talebi yürürlükte bulunan plan, plan hükümleri ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunmaktadır.

SONUÇ OLARAK,

Kamuoyuna yansıtılmak istenildiği gibi hiçbir personele baskı yapılmamış, proje kontrol birimiyle bizzat yaptığım toplantıda plan hükümleri tüm personele tek tek okunarak projeyle yönelik yorum ve fikirleri dinlenmiştir.

Dolayısıyla, iddia edildiği gibi ilgili firma kayrılmamış, sadece dört günde ruhsat düzenlenmemiş, yapılan imar uygulaması ve ön incelemelerle birlikte yaklaşık bir yıl, ruhsat ön onay başvuru tarihinden itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tekrar görüş sorularak ve proje kontrol tarafından tespit edilen eksikler giderilerek yaklaşık 6 ay sonra ruhsat düzenleme sürecine girilmiştir.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetici ve personeli; tüm iş ve işlemlerinde, 5393 Sayılı Belediye ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat, yürürlükteki planlar ve hükümleri doğrultusunda, eşitlik, şeffaflık prensipleri ile etik kurallara uygun bir görev bilinciyle halkımıza hizmet etmektedir. İş ve işlemlerimiz ilgili kurumların denetçi ve müfettişleri tarafından periyodik olarak denetlenmektedir ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu gerçekler doğrultusunda asıl üzerinde durulması gereken, plansız olarak hazine mülkiyetinde bulunmakta olan Gökburun gibi bir doğa parçasının imara açılması ve rantçı politikalarla satışıyla, kamusal bir alanın özel mülke konu edilmesidir.

Müskebi, Türkbükü, Gökçebel gibi birçok mahallemizde de özelleştirme ve TOKİ yoluyla planlama ve satış işlemleri tüm itiraz ve hukuki mücadelemize rağmen sürmektedir.

Orman alanları turizm ve maden amaçlı tahsis edilerek yapılaşmaya ve tahribata uğramaktadır. Bodrum’un bir çok cennet köşesi 1980’lerden beri 800 adetin üzerinde mevzi imar planı ve 56 uygulama imar planıyla yapılaşmaya açılmış ve maalesef doğal ve kültürel değerleri bu planlarla korunamamıştır.

Hala imara açık özel mülklerin büyük bir bölümü çeşitli sebeplerle yapılaşmamış durumdayken son 3 yılda göçle birlikte yaşanan nüfus artışı arazi ve gayrimenkul değerlerini artırınca yapılaşma hız kazanmıştır.

Ayrıca, son dört yıllık dönemde belediyemiz tarafından yapılan yeni bir plan ve imara açılan yeni bir alan olmadığı gibi, plan yetkilisi diğer kurumların görüşlerimiz hilafındaki plan girişimlerine ve rezerv alan ilanlarına karşı da gerekli hukuki mücadeleyi vermekteyiz, vereceğiz.

Son olarak, hiç kimse benim Bodrum sevgimi sorgulayamaz, beni Bodrum’a ihanet etmekle suçlayamaz çünkü Bodrum benim tatile veya ticaret yapmaya değil, dünyaya geldiğim yerdir.

Dolayısıyla, Cengiz İnşaat şirketine verilen ruhsat, benim Bodrum veya doğa düşmanı olmamın değil, yukarıda detaylı olarak izah ettiğim vicdan sızlatan kararların ve İHMALLERİN sonucudur.

Değerli Bodrum Halkına ve kalbinde Bodrum sevgisi olan herkese sevgiyle, saygıyla ve önemle, duyurulur.”

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu